شرایط اعطای نمایندگی:

٭درآمد نمایندە تقریبا 6۰ درصد کمیسیون سفرهاست.
٭سابقە کار ملاک نمی‌باشد، ولی نمایندە باید توانایی جذب رانندە و مسافر را داشتە باشد.
٭داشتن فضای کاری مناسب به‌صورت دفترکار.
٭داشتن دسترسی بە رایانە و اینترنت.
٭دریافت تضمین.(شهرهای کوچک ۱۰۰ میلیون تومان سفتە بانکی و برای کلان شهرها ۵۰۰ میلیون تومان سفتە بانکی)
٭نمایندە برای اخذ نمایندگی درشهر محل فعالیت باید حق لایسنس پرداخت کند.(قابل پرداخت در چند نوبت)
٭اقدام بە جذب رانندە ومسافر در محدودە جغرافیایی مورد تقاضا.
٭همکاری به‌صورت قرارداد سە سالە است، و در صورت توافق و تمایل طرفین به مدت طولانی‌تری قابل تمدید می‌باشد.